PomniejszZwykłyPowiększ

Perspektywa 2014-2020

projekt RPO WM 2014-2020 wprowadzony do systemu SFC

Szanowni Państwo,

Podajemy do publicznej wiadomości zaktualizowany na dzień 9 grudnia br., projekt RPO WM 2014-2020 uwzględniający wszystkie uwagi KE jakie w przeciągu ostatniego 3 miesięcznego okresu negocjacji zostały zgłoszone do Programu.

Tym samym pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 9 grudnia br., RPO WM 2014-2020 zostało zamieszczone w systemie informatycznym SFC, a następnie zostanie jeszcze poddane ewaluacji ze strony KE, w wyniku której mogą nastąpić kolejne aktualizacje Programu.

Kontrakt terytorialny podpisany

25 listopada br., minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali w obecności premier Ewy Kopacz i prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz kontrakt terytorialny. To niezwykle ważny dokument dla całego województwa, w tym dla stolicy.

Komunikat o konkursach w 2015 roku w ramach RPO WM 2014-2020

Harmonogram naboru wniosków na 2015 r. w ramach RPO WM 2014-2020 zostanie opublikowany niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu Programu.

Informacja o przebiegu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 z Komisją Europejską

 

Przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską jest projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, przyjęty przez Zarząd Województwa 10 kwietnia br. Rozmowy odbyły się w III rundach:

I – 25 września br. w Warszawie

II – 3 października br.  w Warszawie

Komunikat na temat konkursów w 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Biorąc pod uwagę postanowienia art. 102 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 29.08.2014 r., poz.

projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (wersja 1.3)

Szanowni Państwo,

rozpoczął się kolejny okres programowania. Na lata 2014-2020 Mazowsze otrzymało 3,8 miliarda euro. Środki te są szansą dla naszego regionu na dalszy rozwój i realizację celów „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze”.

Raport z konsultacji społecznych projektu RPO WM 2014-2020 (wersja 1.2)

W dniach 29 stycznia-5 marca 2014 r., odbyły się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (wersja 1.2).

Przebieg oraz wyniki przedmiotowych konsultacji zostały przedstawione w załączonym poniżej Raporcie.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych uwag wraz ze sposobem ich rozpatrzenia stanowi załącznik nr. 1 do przedmiotowego Raportu.

 

Memorandum Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska negocjacyjnego dotyczącego linii demarkacyjnej i podziału środków w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020

W związku negocjacjami dotyczącym podziału środków dla Województwa Mazowieckiego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020
Zarząd Województwa Mazowieckiego opracował Memorandum, które zostało skierowane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Postulaty negocjacyjne w nim zawarte dotyczą poziomu i zakresu wsparcia dla Mazowsza udzielanego z poziomu regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz z programów krajowych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE RPO WM 2014-2020 - 29 stycznia – 5 marca br.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości projekt RPO WM 2014-2020 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje trwają od  29 stycznia  do 5 marca 2014 r.

 

Strony