PomniejszZwykłyPowiększ

Perspektywa 2014-2020

Komunikat na temat konkursów w 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Biorąc pod uwagę postanowienia art. 102 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 29.08.2014 r., poz.

projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (wersja 1.3)

Szanowni Państwo,

rozpoczął się kolejny okres programowania. Na lata 2014-2020 Mazowsze otrzymało 3,8 miliarda euro. Środki te są szansą dla naszego regionu na dalszy rozwój i realizację celów „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze”.

Raport z konsultacji społecznych projektu RPO WM 2014-2020 (wersja 1.2)

W dniach 29 stycznia-5 marca 2014 r., odbyły się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (wersja 1.2).

Przebieg oraz wyniki przedmiotowych konsultacji zostały przedstawione w załączonym poniżej Raporcie.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych uwag wraz ze sposobem ich rozpatrzenia stanowi załącznik nr. 1 do przedmiotowego Raportu.

 

Memorandum Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska negocjacyjnego dotyczącego linii demarkacyjnej i podziału środków w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020

W związku negocjacjami dotyczącym podziału środków dla Województwa Mazowieckiego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020
Zarząd Województwa Mazowieckiego opracował Memorandum, które zostało skierowane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Postulaty negocjacyjne w nim zawarte dotyczą poziomu i zakresu wsparcia dla Mazowsza udzielanego z poziomu regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz z programów krajowych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE RPO WM 2014-2020 - 29 stycznia – 5 marca br.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości projekt RPO WM 2014-2020 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje trwają od  29 stycznia  do 5 marca 2014 r.

 

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż w dniach od 4 do 25 listopada 2013 r. odbędą się konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokument jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a głównym celem sporządzenia prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla środowiska.

Zaproszenie na Konferencje - Przygotowanie Województwa Mazowieckiego do perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w październiku 2013 r. we wszystkich ośrodkach subregionalnych województwa, odbędą się konferencje, których celem będzie dyskusja przedstawicieli władz, organów i instytucji oraz środowisk lokalnych na temat przyszłych priorytetów rozwoju województwa mazowieckiego.

Główne tematy rozmów będą dotyczyły: Regionalnych Instrumetnów Terytorialnych, Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Kontraktu Terytorialnego.

Konferencja ,,Umowa Partnerstwa 2014-2020", 29.08.2013 r., godz. 10:00, Stadion Narodowy w Warszawie

Celem konferencji jest prezentacja kierunków interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując Umowę  wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.

Strony