PomniejszZwykłyPowiększ

Perspektywa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska w dniu 12 lutego 2015 r. przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw, w tym dla województwa mazowieckiego.

Województwo Mazowieckie otrzyma na inwestycje 2,61 mld euro (z czego wkład UE wynosi 2,08 mld euro).
Oczekiwane wyniki to między innymi:

Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na Mazowszu w odniesieniu do RPO WM 2014-2020

Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiegow kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Lista sprawdzająca do autokontroli pzp dla przyszłych wnioskodawców RPO WM 2014 – 2020

 

Poniższe uwagi zawierają jedynie wskazówki dla Beneficjenta i nie stanowią prawa.  

Za całość przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego odpowiada Kierownik jednostki - Beneficjent.

 

Projekt transpozycji priorytetów inwestycyjnych RPO WM 2014-2020 na działania i poddziałania

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej Instytucja Zarządzająca  RPO WM 2014-2020 opracowuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP). W związku z wyodrębnieniem w SZOOP działań i poddziałań przypisanych do poszczególnych priorytetów inwestycyjnych opisanych w RPO WM 2014-2020, w celu ułatwienia identyfikacji działań i poddziałań, w ramach których będą organizowane konkursy, w załączonym pliku została przedstawiona transpozycja priorytetów inwestycyjnych Programu na działania i poddziałania SZOOP.

Spotkanie w sprawie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT)

W dniu 19 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie robocze poświęcone zasadom aplikowania o środki w ramach Planów inwestycyjnych dla subregionów objętych obszarami strategicznej interwencji – problemowymi poprzez regionalne inwestycje terytorialne (RIT), a także dalsza praca nad tymi dokumentami.

Ostrzegamy przed oszustami!

W związku z sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na oferowaniu płatnych analiz dotyczących uzyskania dofinansowania informujemy, że wszelkie dokumenty, poradniki, informatory itp., wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich, są BEZPŁATNE.

Procedura powoływania Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020.

Wymagania w stosunku do kandydatów na członków i stałych zastępców członków Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020.

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014 - 2020).

W Komitecie Monitorującym organizacje pozarządowych reprezentować będzie 8 członków, z których każdy posiadać musi zastępcę. Wśród nich musi znaleźć się:

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Pracownicy PIFE udzielą konkretnej informacji na temat aktualnie dostępnych możliwości pozyskania dotacji, zasad ubiegania się o wsparcie oraz wskażą instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków.

Szczegółowe informacje na temat usług PIFE oraz kontakt:

Powołanie Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Strony