PomniejszZwykłyPowiększ

Perspektywa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska w dniu 12 lutego 2015 r. przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw, w tym dla województwa mazowieckiego.

Województwo Mazowieckie otrzyma na inwestycje 2,61 mld euro (z czego wkład UE wynosi 2,08 mld euro).
Oczekiwane wyniki to między innymi:

Ostatni krok do pierwszych konkursów z RPO WM 2014–2020

Zarząd województwa przyjął harmonogram konkursów na ten rok. Ruszą już we wrześniu. To kluczowa informacja dla beneficjentów, którzy mogą rozpocząć przygotowania do wyścigu o unijne dotacje. Jest o co walczyć. W tym roku rozdysponowanych zostanie 215,9 mln euro, czyli ok. 870 mln zł. Pojawi się też kilka nowości.

Skład osobowy Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020

Skład osobowy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na Mazowszu w odniesieniu do RPO WM 2014-2020

Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiegow kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Lista sprawdzająca do autokontroli pzp dla przyszłych wnioskodawców RPO WM 2014 – 2020

 

Poniższe uwagi zawierają jedynie wskazówki dla Beneficjenta i nie stanowią prawa.  

Za całość przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego odpowiada Kierownik jednostki - Beneficjent.

 

Projekt transpozycji priorytetów inwestycyjnych RPO WM 2014-2020 na działania i poddziałania

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej Instytucja Zarządzająca  RPO WM 2014-2020 opracowuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP). W związku z wyodrębnieniem w SZOOP działań i poddziałań przypisanych do poszczególnych priorytetów inwestycyjnych opisanych w RPO WM 2014-2020, w celu ułatwienia identyfikacji działań i poddziałań, w ramach których będą organizowane konkursy, w załączonym pliku została przedstawiona transpozycja priorytetów inwestycyjnych Programu na działania i poddziałania SZOOP.

Spotkanie w sprawie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT)

W dniu 19 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie robocze poświęcone zasadom aplikowania o środki w ramach Planów inwestycyjnych dla subregionów objętych obszarami strategicznej interwencji – problemowymi poprzez regionalne inwestycje terytorialne (RIT), a także dalsza praca nad tymi dokumentami.

Ostrzegamy przed oszustami!

W związku z sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na oferowaniu płatnych analiz dotyczących uzyskania dofinansowania informujemy, że wszelkie dokumenty, poradniki, informatory itp., wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich, są BEZPŁATNE.

Procedura powoływania Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020.

Wymagania w stosunku do kandydatów na członków i stałych zastępców członków Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020.

Strony